Regulamin

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi Produktami. Przed skorzystaniem z naszego sklepu internetowego dostępnego por adresem: http://lova.care/ 

(„Sklep Internetowy”), prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z Regulaminem LOVA. Przed dokonaniem zakupu konieczna będzie Twoja zgoda na treść niniejszego Regulaminu.

1. O LOVA

Administratorem Sklepu Internetowego, który prowadzi sprzedaż Produktów za jego pośrednictwem jest Lova sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1/p. 40, 00-844 Warszawa, KRS: 0000919292, NIP: 5272970117, REGON: 38990526000000 (dalej jako: „LOVA”). Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w kwestiach związanych z Twoim zamówieniem lub naszymi Produktami, możesz skorzystać z poniższych danych kontaktowych: 

Adres korespondencyjny:

Lova sp. z o.o.

Warsaw Spire, 40. Piętro

Plac Europejski 1

00-844 Warszawa

Adres e-mail: [email protected]

Numer telefonu: 22 257 12 43

2. Postanowienia ogólne

2.1 O ile inaczej nie postanowiono na piśmie, w tym w formie elektronicznej, niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności LOVA, stanowi całą, wiążącą umowę pomiędzy Tobą a LOVA i stosuje się go do korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu Internetowego.

2.2 Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: https://lova.care /regulamin. Obowiązująca wersja niniejszego Regulaminu zostanie Ci przesłana na adres e-mail, po złożeniu zamówienia, do wykorzystania w razie potrzeby w przyszłości.

2.3 Akceptując Regulamin oświadczasz, że jesteś pełnoletnia/pełnoletni i masz pełną zdolność do zawarcia niniejszej Umowy, bądź masz zgodę opiekuna prawnego na jej zawarcie

2.4 LOVA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie w przypadku (i) istotnej zmiany w naszym modelu biznesowym albo zmiany okoliczności handlowych, (ii) zmiany sposobu, w jaki działamy, (iii) w odpowiedzi na zmiany przepisów prawa. LOVA zmieni niniejszy Regulamin wyłącznie, jeżeli powyższe przypadki będą wymagały zmiany Regulaminu. Wówczas, zostanie do Ciebie przesłana informacja o planowanych modyfikacjach na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. Jeżeli we wskazanym czasie nie sprzeciwisz się zmianom, wówczas wejdą one w życie w stosunku do Ciebie i Twojego korzystania ze Sklepu Internetowego.

3. Działanie Sklepu Internetowego i obsługa zamówień

 3.1 Sklep Internetowy LOVA umożliwia:

i) wyszukiwania i porównywania suplementów diety oferowanych przez LOVA (dalej jako „Produkty”);

ii) składanie zamówień i dokonywanie płatności za zamówione Produkty;

iii) umożliwienie kontaktu pomiędzy użytkownikami a LOVA, w tym składania reklamacji i prowadzenia obsługi klienta; dalej jako („Usługi”).

3.2 Będziesz mogła/mógł dokonać zakupów w naszym Sklepie Internetowym jako gość, bez procedury założenia konta użytkownika w Sklepie.

3.3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego: urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.

3.4 W celu prawidłowej realizacji zamówień przez LOVA, prosimy o przekazanie niezbędnych danych zgodnych z prawdą, aktualnych oraz precyzyjnych. W przypadku podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub nieprecyzyjnych danych, realizacja Twojego zamówienia może okazać się utrudniona.

3.5 Sklep funkcjonuje 24 godziny na dobę przez cały rok, za wyjątkiem okresów przerw technicznych związanych z modernizacją strony internetowej lub usprawnianiem jej funkcjonalności lub w przypadku problemów technicznych, które LOVA zobowiązuje się rozwiązać w jak najkrótszym czasie. O przerwie w działalności Sklepu Internetowego zostaniesz poinformowana/y poprzez komunikat wyświetlany na stronie głównej Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji z Tobą (np. e-mail lub portale mediów społecznościowych).

3.6 Zgodnie z Polityką Prywatności LOVA, możemy przesyłać Ci informacje handlowe oraz materiały reklamowe, (w szczególności na Twój adres e-mai) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego naszych Produktów albo usług oraz z zastrzeżeniem dodatkowej zgody, o ile będzie miała zastosowanie. Możesz cofnąć wspomnianą zgodę albo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla celów marketingowych w dowolnym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniej prośby na wskazany powyżej adres e-mail LOVA

3.7 Aby złożyć zamówienie, musisz dokonać wyboru Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego, z uwzględnieniem ich dostępności w naszym magazynie.

3.8 Aby dokonać wyboru Produktu, należy wybrać opcję „Dodaj do koszyka” (w ten sposób zostaniesz automatycznie przekierowana/y do płatności). Zakończenie procesu wyboru Produktów następuje poprzez przejście do koszyka zamówień i wybranie opcji „Zamawiam i płacę”.

3.9 Następnie zostaniesz poproszona/y o podanie danych identyfikacyjnych umożliwiających dostawę zamówienia i przeprocesowanie płatności, w szczególności takich jak: imię, nazwisko i adres dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najpóźniej w tym momencie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, co potwierdza zaznaczając opcję „przeczytałem/przeczytałam i akceptuję Regulamin”. Zaznaczenie ww. opcji jest konieczne, aby móc skutecznie złożyć zamówienie.

3.10 Aby przejść dalej, należy kliknąć przycisk „Przejdź do wysyłki”. W kolejnym kroku będziesz miał/a możliwość wyboru sposobu dostawy spośród zaproponowanych przez nas. Na tym etapie będziesz również miał/a możliwość skorzystania z kodu rabatowego, jeżeli będzie miał on zastosowanie. Aby kontynuować, naciśnij przycisk „Przejdź do płatności”.

3.11 W kolejnym kroku poprosimy Cię o podanie danych karty płatniczej. Po ich uzupełnieniu, kliknij przycisk „Sprawdź zamówienie”.

3.12 Po sprawdzeniu danych i zamówienia, aby je ukończyć, kliknij przycisk „zamawiam i płacę”.

3.13 Podmiotem procesującym płatności jest PayPro SA (PayPro)  z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. LOVA może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Ciebie są niepełne lub nieprawdziwe bądź też gdy niemożliwe okaże się przeprocesowanie płatności. Poinformujemy Cię wówczas o przyczynach braku możliwości realizacji zamówienia i umożliwimy poprawę danych lub, jeżeli będzie to możliwe, zmianę opcji dokonania płatności.

3.14 Na dzień dzisiejszy nie prowadzimy wysyłki Produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia, jeżeli nie podasz nam adresu dostawy na terytorium Polski.

3.15 W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od nas realizacja Twojego zamówienia okaże się niemożliwa z powodu braków Produktu (przykładowo gdy na dany Produkt jednocześnie zamówienie złoży kilku Klientów lub nastąpi błąd serwera zmieniający stany magazynowe), niezwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i umożliwimy dokonanie zmiany zamówienia, odstąpienia od niego lub częściowej realizacji. Dokonamy również zwrotu płatności, z zakresie w jakim zamówienie jest niemożliwe do realizacji (jeżeli już dokonałaś/eś zapłaty).

3.16 Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłana przez LOVA wiadomość e-mail podany w zamówieniu lub w trakcie rejestracji. Każde zamówienie posiada swój indywidualny numer, wskazuje ilość zamówionych Produktów, ich cenę, formę płatności, sposób i koszt wysyłki.

3.17 Poprzez zgodę na treść Regulaminu wyrażasz także zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym (poprzez e-mail).

3.18 Czas odpowiedzi na zapytania wynosi do 10-ciu dni roboczych. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy oraz do rozwiązania umowy

4.1 Jako konsumentowi, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z LOVA w ciągu 14 dni od odbioru przesyłki. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną – przesłaną listem poleconym, bądź formę elektroniczną (patrz: dane kontaktowe powyżej). W celu wykonania prawa do odstąpienia, możesz, lecz nie musisz, skorzystać z następującego formularza, dostępnego również tutaj:

„Do: LOVA, Lova sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Adres kontaktowy: Plac Europejski 1, Warsaw Spire 40. Piętro, 00-844 Warszawa

Niniejszym informuję, że odstępuję od mojej umowy z LOVA z dnia: [•].

Imię i nazwisko: [•]

Adres: [•]

Data: [•]

Numer zamówienia lub paragonu: [•]

Numer rachunku bankowego [•]”

4.2 Wraz ze złożeniem przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (rozumianego jako nadanie listu poleconego lub wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną podpisaną imieniem i nazwiskiem), powinnaś/powinieneś niezwłocznie dokonać zwrotu Produktu poprzez jego wysyłkę na następujący adres: LOVA, Lova sp. z o.o. [Warsaw Spire, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa]. Rekomendowane jest odesłanie Produktów wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zwrotu, dostępnym tutaj. Niezałączenie Formularza Zwrotu może utrudnić, wydłużyć lub uniemożliwić sprawną realizację zwrotu środków na Twój rachunek bankowy.

4.3 Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie Produktu w formie nienoszącej śladów użytkowania i w nieotwartym opakowaniu. W przypadku gdy opakowanie Produktu zostało otwarte, odstąpienie od umowy nie będzie możliwe. Konsument akceptując postanowienia Regulaminu niniejszym potwierdza, że jest świadomy, iż nie będzie jej/mu przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni w przypadku, gdy opakowanie Produktu zostanie otwarte (podstawa prawna: art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta: przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu).

4.4 Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o ile opakowanie Produktu nie będzie otwarte, LOVA zwróci na Twój rachunek bankowy wszystkie otrzymane kwoty pieniężne wraz z kosztami przesyłki (za wyjątkiem kosztów dodatkowych, a wynikających z wybranego przez Ciebie innego niż najtańszy sposobu dostarczenia Produktu). Za koszty przesyłki rozumie się koszty przesyłki, jakie poniosłaś/eś w związku z zakupem Produktu, nie zaś z jego zwrotem – LOVA nie ponosi kosztów nadania przesyłki zwrotnej. W przypadku, gdy nie odbierzesz przesyłki zawierającej Produkty i odstąpisz od umowy, a LOVA zostanie obciążona kosztami zwrotu nieodebranej przesyłki, LOVA zwróci na Twój rachunek bankowy wszystkie otrzymane kwoty pieniężne za wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybranego przez Ciebie innego niż najtańszy sposobu dostarczenia Produktu oraz poniesionych przez LOVA kosztów zwrotu nieodebranej  przez Ciebie przesyłki. Zwrot na Twój rachunek bankowy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania przesyłki zawierającej zwracany Produkt.

4.5 LOVA jest uprawniona do powstrzymania się ze zwrotem kwot pieniężnych do czasu otrzymania zwracanego Produktu.

4.6 Dokonujesz zwrotu Produktu na własny koszt. Twoim obowiązkiem jest zabezpieczenie zwracanego Produktu przed uszkodzeniem w trakcie transportu.  Paczki wysyłane za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy nie będą odbierane.

4.7 Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, w szczególności wynikłych z uszkodzenia Produktów lub korzystaniem z nich w nieodpowiedni sposób. Zawarcie umowy na odległość przyznaje Ci prawo do zbadania właściwości Produktów i ewentualnego odstąpienia od umowy, jednakże nie daje prawa do korzystania z Produktów w sposób nieograniczony. LOVA ma prawo żądać pokrycia szkód i kosztów w przypadku, gdy ustalimy, że korzystałaś/eś z Produktów   w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

4.8 Zwroty nieposiadające kompletnych danych umożliwiających ich realizacje nie będą rozpatrywane. Za kompletne informacje uważa się podanie w sposób czytelny następujących informacji: Twoje imię i nazwisko, numer zamówienia. Ponosisz odpowiedzialność za poprawność danych zawartych w formularzu zwrotu.

4.9 Informacje o przyjęciu i postępach zwrotu są udzielane drogą mailową. Zwrot środków na rachunek Konsumenta jest potwierdzeniem przyjęcia zwrotu Produktu. O braku możliwości zrealizowania zwrotu – w uzasadnionych przypadkach (jak np. przekroczenie terminu lub Produkt ze śladami użytkowania), zostaniesz powiadomiona/y drogą mailową, a następnie odeślemy Ci Produkt na adres wskazany w zamówieniu będącym przedmiotem zwrotu. 

5. Procedura reklamacyjna 

5.1 Mamy obowiązek dostarczyć Ci rzeczy bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przyjęcia przez Ciebie Produktów lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia Produktu. Jesteś uprawniona/y do złożenia reklamacji Produktu, o ile wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia odebrania zamówienia.

5.2 Jeżeli okaże się, że zakupione przez Ciebie Produkty mają wady, są niezgodne z opisem albo jesteś niezadowolona/y z naszych Produktów, bądź jeżeli napotkasz jakikolwiek problem z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, możesz złożyć reklamację na piśmie lub w formie elektronicznej poprzez skontaktowanie się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: [[email protected]]. Twoja reklamacja powinna zawierać opis napotkanych problemów, dokumentację zdjęciową (jeżeli dotyczy Produktów fizycznych) oraz preferowane rozwiązanie problemu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz braku wskazania żądania przez Ciebie, w pierwszej kolejności wymienimy Produkty na nieposiadające wad. Jeśli wymiana Produktów nie będzie możliwa, zwrócimy koszty Produktu wraz z kosztami przesyłki reklamowanego.

5.3 Nasza odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie albo, na Twój wniosek, e-mailem na adres, z jakiego przesłano reklamację lub na jakikolwiek inny adres wskazany przez Ciebie. Możemy poprosić Cię o przesłanie Produktu w celu jego zbadania albo, wedle naszego wyboru, rozpatrzeć Twoją reklamację na podstawie opisu stanu faktycznego i materiałów zdjęciowych.

5.4 Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie, zaś w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez LOVA.

5.6 W przypadku, gdy Państwa reklamacja nie zostanie wzięta pod uwagę albo w przypadku odpowiedzi negatywnej, odeślemy do Ciebie Produkt oraz udzielimy na piśmie informacji o przyczynie nieuznania reklamacji. 

6. Licencja

6.1 Przyjmujesz do wiadomości, że LOVA jest jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich do oprogramowania oraz innych utworów udostępnionych poprzez Sklep Internetowy LOVA („Materiały Objęte Prawami Autorskimi”).

6.2 LOVA niniejszym udziela Ci niewyłącznej, nieprzenoszalnej, wolnej od opłat licencji, ważnej przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego, na korzystanie z Materiałów Objętych Prawami Autorskimi udostępnionych poprzez Sklep Internetowy LOVA dla celów niekomercyjnych i jedynie do wyświetlania zawartości Sklepu Internetowego LOVAw celu umożliwienia interakcji ze Sklepem Internetowym LOVA (w szczególności w celu umożliwienia Ci korzystania z Usług i skorzystania ze Sklepu Internetowego).

6.3 Nie jesteś uprawniona/y do: 

  • usiłowania dokonywania jakichkolwiek zmian w Materiałach Objętych Prawami Autorskimi,
  • modyfikowania, dystrybuowania, stosowania inżynierii wstecznej, dzielenia się, powielania, kopiowania, udzielania dalszych licencji, dokonywania zmian ani w jakikolwiek inny sposób ingerowania w Materiały Objęte Prawami Autorskimi,
  • zamieszczania treści bezprawnych na stronie Sklepu Internetowego 

7. Postanowienia końcowe

7.1 Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną albo bezskuteczną, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełni ważne, zaś bezskuteczne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem odzwierciedlającym Twoje oraz nasze intencje w możliwie najbliższym kontekście.

7.2 Minimalne wymogi techniczne. Minimalne wymogi techniczne do korzystania ze Sklepu Internetowego to: (i) połączenie z internetem; (ii) najbardziej aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek z umożliwioną obsługą cookies oraz Java Script: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari; (iii) ważny adres e-mail.

7.3 Prawo właściwe. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory albo konflikty, jakie mogą wyniknąć z lub w związku z niniejszym Regulaminem, strony będą rozstrzygać polubownie. Jako konsument zamieszkały w EOG, masz możliwość skorzystania z systemu Internetowego Rozstrzygania Sporów Komisji Europejskiej, dostępnego pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. W celu uzyskania dodatkowych informacji, możesz również odwiedzić stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie informujemy, że jesteś uprawniona/y do złożenia skargi do Miejskiego Rzecznika Konsumentów albo Powiatowego Rzecznika Konsumentów, których dane można znaleźć pod adresem: https://uokik.gov.pl/pomoc.php.

7.4 Właściwość sądów. Wszelkie spory wynikłe z albo w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne Rzeczpospolitej Polskiej.

7.5 Postanowienia różne. Niniejszy Regulamin stanowi pełne i wyłączne oświadczenie dotyczące wzajemnego porozumienia stron i ma pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniejszymi pisemnymi lub ustnymi uzgodnieniami odnoszącymi się do przedmiotu Regulaminu. W razie jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy Regulaminem a innymi dodatkowymi postanowieniami, warunkami czy zasadami opublikowanymi przez LOVA niniejszy Regulamin jest wiążący, o ile nie wskazano inaczej. Językiem komunikacji pomiędzy Tobą a LOVA jest język polski.

REGULAMIN E-KARTY UPOMINKOWEJ LOVA SP Z O.O. 

 § 1 Postanowienia wstępne

a) Regulamin – niniejszy regulamin Elektronicznej Karty Upominkowej LOVA SP Z O.O.;b) Wydawca – LOVA Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, NIP 5272970117, REGON:389905260, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000986637, o kapitale zakładowym 102.173,70 zł wpłaconym w całości. Kontakt do Wydawcy: +48 505 495 447; email: [email protected];c) Użytkownik – posiadacz Karty Upominkowej;d) Nabywca–osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Upominkową o określonej wartości nominalnej w PLN w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w PLN o równoważnej wartości;e) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem www.lova.caref) Elektroniczny bon towarowy wydawany przez Wydawcę w formie zdematerializowanej w postaci kodu cyfrowego (kod cyfrowy w formie PDF) uprawniający Użytkownika do jego wykorzystania w Sklepie Wydawcy na zasadach określonych w Regulaminie. Karta Upominkowa posiada unikalny.g) Towary – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepie (w tym koszty dostawy zamawianych Towarów), za wyjątkiem Kart Upominkowych;

2. Nabywca i Użytkownik są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nabywca i Użytkownik są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania każdego dalszego Użytkownika, któremu przekazują Kartę Upominkową, o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią, a w szczególności o tym, że Karta Upominkowa:

a) może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie,b) nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne,c) traci ważność w określonej dacie.

3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie powinno być odczytywane, jako ograniczające uprawnienia przysługujące z mocy prawa konsumentom lub osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umów wynika, że nie posiadają ona dla takich osób fizycznych charakteru zawodowego.

§ 2 Wydanie Karty Upominkowej

1. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy :a) w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych – do przekazania Nabywcy lub podmiotowi wskazanemu przez Nabywcę (Użytkownik) Karty Upominkowej o wartości nominalnej odpowiadającej przekazanej ilości środków pieniężnych, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za Towary w Sklepie do kwoty odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej Karty Upominkowej.b) do przyjmowania Karty Upominkowej i jej realizacji w Sklepie.
2. Wydanie Karty Upominkowej nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
3. Wartość nominalna Karty Upominkowej otrzymywanej w zamian za środki pieniężne wybierana jest przez Nabywcę. Wartość Nominalna Karty Upominkowej nie podlega oprocentowaniu i umożliwia wyłącznie dokonanie zakupu Towarów z jej użyciem w Sklepie. Karta Upominkowa jest ważna przez okres 365 dni od dnia jej przekazania Nabywcy.
4. Nabywca otrzymuje od Wydawcy paragon niefiskalny, notę księgową lub inny dokument, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Upominkowej.
5. Otrzymanie Karty Upominkowej nie może nastąpić:a) w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty, co w szczególności oznacza, iż żadne kody rabatowe, promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Kart Upominkowych, b) w zamian za środki znajdujące się na innej Karcie Upominkowej.
6. Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne, w całości ani w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta Upominkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
7. Ryzyko przypadkowej utraty Karty Upominkowej przechodzi na Nabywcę w momencie przekazania mu Karty Upominkowej.
8. Nabywca i Użytkownik są zobowiązani do szczególnego obchodzenia się z Kartą Upominkową, w sposób uniemożliwiający wejście w posiadanie Karty Upominkowej lub jej numeru przez osoby nieuprawnione. Nabywca i Użytkownik są w szczególności zobowiązani do niepublikowania wizerunku Karty Upominkowej i jej numeru.
9.Do dokonania zakupów w Sklepie przy użyciu Karty Upominkowej będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Upominkowej bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.
10. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych zawartych w niniejszym Regulaminie nabycie Karty Upominkowej następuje na zasadach obowiązujących przy dokonaniu zakupów w Sklepie określonych w regulaminie dostępnym pod adresem www.lova.care. Karta Upominkowa wydana w formie PDF zakupiona w Sklepie zostanie przesłana Nabywcy na wskazany przez niego adres e-mail lub na adres e-mail wskazany do wysyłki podczas składania zamówienia w ciągu godziny od złożenia i opłacenia zamówienia.

§ 3 Zasady korzystania z Karty Upominkowej

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie Karty Upominkowe aktywne, z nieprzekroczonym terminem ważności.2. Realizacja Karty Upominkowej polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepie w zamian za płatność dokonaną z użyciem Karty Upominkowej.

3. Do realizacji Karty Upominkowej konieczne jest:a) podanie kodu identyfikującego Kartę Upominkową w polu „Dodaj kod rabatowy”,b) w każdym przypadku, zweryfikowanie transakcji numerem PIN,c) Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Upominkowe, których użycie zostanie zweryfikowane poprawnym numerem. 
4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Upominkową wielokrotnie do wyczerpania jej Wartości Nominalnej.
5. Przy realizacji Karty Upominkowej w związku z nabyciem Towarów, Wartość Nominalna Karty Upominkowej ulegnie obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane Towary oraz o koszty dostawy (o ile takie wystąpią). W przypadku, gdy wartość nabywanych Towarów:a) jest wyższa niż aktualna wartość Karty Upominkowej, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny jedną z dostępnych form płatności w ramach dokonywanego zakupu jednakże wyłącznie elektronicznie tj. za pośrednictwem płatności dostarczanych przez operatora płatności PayU za pośrednictwem serwisu - PayU.pl którą dostarcza operator spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu [płatność - za pobraniem nie jest możliwa].b) jest niższa, niż aktualna Wartość Nominalna Karty Upominkowej, wówczas Wartość Nominalna Karty Upominkowej zostanie pomniejszona o wartość Zamówienia, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania pozostałej kwoty w gotówce. Użytkownik może wykorzystać pozostałą Wartość Nominalną Karty Upominkowej aż do wyczerpania jej Wartości.
6. Bez względu na Wartość Nominalną Karty Upominkowej, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów): maksymalnie jednej Karty Upominkowej.

7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej w przypadku:a) upływu terminu jej ważności,b) gdy Karta Upominkowa jest nieaktywna [w całości wykorzystano jej wartość nominalną],c) braku weryfikacji transakcji, to jest nie dokonania weryfikacji poprzez użycie przypisanego do Karty Upominkowej kodu.

8. Użytkownik ma prawo sprawdzenia aktualnej wartości nominalnej i terminu ważności Karty Upominkowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane:a) w Sklepie w podstronie dedykowanej Kartom Upominkowym,b) poprzez zapytanie wysłane na adres [email protected] przy czym warunkiem uzyskania informacji tą drogą jest podanie w zapytaniu numeru Karty.

§ 4 Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje związane z Kartami Upominkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane mailowo na adres [email protected] lub listownie na adres biura Wydawcy: ul. Plac Europejski 1 00-844 Warszawa. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

2. Nabywca lub Użytkownik będący Konsumentem, oprócz drogi sądowej, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

a)może zwrócić się do odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich (www.uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php);

b) może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Sąd Polubowny działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php#faq4657);c)może zwrócić się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy);d) może skorzystać z europejskiej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. „Platforma ODR”) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

4. W przypadku odstąpienia od umowy i dokonania przez Użytkownika w całości lub w części zwrotu Towarów, zakupionych z użyciem Karty Upominkowej, saldo Karty Upominkowej zostanie powiększone przez Wydawcę o kwotę równą cenie zwracanych Towarów z uwzględnieniem udzielonych rabatów do maksymalnej wartości, jaka została wydatkowana z Karty Upominkowej w ramach tego zamówienia, a jeżeli kwota ta będzie niższa niż wartość zwróconych Towarów to jej brakująca część zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem Sklepu.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Karta Upominkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Upominkowa jest znakiem legitymacyjnym – elektronicznym bonem towarowym na okaziciela, bonem MPV. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nastronie sklepu internetowego pod linkiem https://lova.care/pln/pl-PL/page/terms-of-use  Wydawca ma obowiązek przekazania Użytkownikowi, na każde jego żądanie, Regulaminu w formie dokumentowej.

3. Nabywca może zapoznać się z Regulaminem Karty Upominkowej przed dokonaniem jej zakupu [link do Regulaminu przy karcie produktu Karty Upominkowej], a wraz z otrzymaniem Karty Upominkowej otrzymuje niniejszy Regulamin, który określa zasady korzystania z Karty Upominkowej.

4. Wydawca zawiadomi o zmianie Regulaminu Nabywców i Użytkowników.

5. Wydawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Upominkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu. W szczególności Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:

a) zmianę firmy, formy prawnej, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub danych kontaktowych Wydawcy;b) konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz orzeczeń, decyzji, postanowień, wytycznych, interpretacji, zaleceń lub nakazów organów publicznych;c) zmianę lub rozbudowę w zakresie istniejących funkcjonalności Karty Upominkowej;d) zmianę sposobu i procesu nabycia Kart Upominkowych;e) zmiana istniejących środków bezpieczeństwa, jak również przeciwdziałanie nadużyciom prawa;f) konieczność zmiany hiperłączy lub linków zamieszczonych w Regulaminie, jak również zmiany czysto redakcyjne mające na celu ułatwienie przejrzystości tekstu, usunięcie niejasności oraz omyłek i błędów pisarskich, które ewentualnie pojawiłyby się w Regulaminie;g) zakończenie wydawania i realizacji Kart Upominkowych.
6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będzie miał zastosowanie regulamin https://lova.care/pln/pl-PL/page/terms-of-use oraz obowiązujące przepisy prawa.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Nabywców i Użytkowników Kart Upominkowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: https://lova.care/pln/pl-PL/page/privacy-policy

8. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Upominkowej można uzyskać pod numerem infolinii +48 505 495 447 lub pod adresem e-mail: [email protected]

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2024.

Regulamin konkursu „Walentynki z LOVA”

§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu „Idealna samomiłosna randka" jest LOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa, adres: ul. Plac Europejski 1 00-844 Warszawa, RS: 0000919292, NIP: 5272970117, REGON: 38990526000000 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

2. Nagrody w Konkursie zapewnia LOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą wWarszawa, adres: ul. Plac Europejski 1 00-844 Warszawa, RS: 0000919292, NIP: 5272970117,REGON: 38990526000000

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.02.2024 i trwa do dnia 14.02.2024. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie) opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 15.02.2023. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,1.2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych1.3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem
1.4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia
1.5. wykonała Zadanie Konkursowe.

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady Konkursu i przebieg

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/lova.care_pl/ oraz https://www.instagram.com/mariola_bojarska_ferenc/

2. Zadanie Konkursowe polega na:

2.1 Skomentowaniu postu współdzielonego użytkowników lova_care.pl i @mariola_bojarska_ferenc  w serwisie Instagram oraz facebook z odpowiedzią: "Dlaczego intymność jest dla Ciebie ważna?" 

2.2 Zaobserwować na instagramie profile @lova_care.pl oraz @mariola_bojarska_ferenc

3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 1 najciekawszy komentarz i nagrodzi autora produktami LOVA https://lova.care/pln/pl-PL - serum intymnym oraz olejkiem intymnym o wartości 209 zł ( dwieście dziewięć złotych)

5. Administratorzy profilu lova_care.pl mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram do maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

§5. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie LOVA organizowanym przez LOVA, jest serum intymnym oraz olejkiem intymnym o wartości 209 zł (dwieście dziewięć złotych) 

2. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego lova_care.pl. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 01.03.2023 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)

3. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 5 wciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy.

5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez LOVA z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki LOVA w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż LOVA.

6. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest LOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa, adres: ul. Plac Europejski 1 00-844 Warszawa, RS: 0000919292, NIP: 5272970117, REGON: 38990526000000 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów.Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://lova.care/pln/pl-PL/page/terms-of-use.

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: [email protected] ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

Produkty
Obsługa klienta
  • Newsletter
    Dołączając do listy wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach od LOVA drogą mailową